Setfree Ministries

Set Free Logo

Through KenLegg’s outreach arm Setfree Ministries many people across the globe are reached with the life changing message of Grace, people everywhere are being set free from the bondage of law and works rejoicing in the simple truth of the gospel under the new covenant of grace.


Further Navigation